SZC logo

Szolnoki Szakképzési Centrum

OM kód: 203056/005 | 5000 Szolnok, Petőfi utca 1.

Intézmény logo

Szolnoki SZC Petőfi Sándor Technikum és Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA
Széchenyi 2020

Történet

Iskolánk története

Történet

A Szolnoki Szakképzési Centrum a megye legnagyobb középfokú szakképzési intézményeként biztosít továbbtanulási lehetőséget. Ebben a széles képzési palettában szinte minden fiatal, aki a műszaki pálya iránt érdeklődik, megtalálja a számára leginkább megfelelő szakirányt illetve szakmát. Az Iskola magas szintű szakmai, és szilárd alapokon nyugvó emberi értékeket továbbadni képes tantestülete, és a munkájukat segítő jól felszerelt laboratóriumok, tanműhelyek biztosítják az Intézmény kettős célját: egyrészt felkészíteni a felsőfokú tanulmányok sikeres folytatására, másrészt olyan szakmai tudással és emberi tartással rendelkező szakemberek képzése, akik kilépve az iskola kapuján, helyt tudnak állni a munka világában. Mindehhez az alapképzés mellett olyan világcégek szakmai tanúsítványainak (Microsoft, Cisco, Festool) valamint egyéb szakmai képesítések (AutoCAD, Inventor) megszerzésének a lehetőségét kínáljuk, amelyeket magasan jegyeznek a műszaki életben, ezáltal biztosítva a több lábon állás lehetőségét.

„ Az iskola, tanítók és tanulók rendezett

társulása, akik az emberi életkörülmények

szempontjából hasznos és szükséges ismereteket

tanítanak és tanulnak.”

Apáczai Csere János

       Egy iskola minőségét, eredményességét alapvetően meghatározza, hogy nap, mint nap kik lépnek be a kapuján. Lehet az illető diák, tanár, szakoktató, iskolavezető, technikai-adminisztratív dolgozó, de a lényeg, hogy tudjon együttműködni és tenni a mindennapi feladatán túl az iskola egészéért. Ezt átlátni és megvalósítani nehéz munka, de a példaadások mindig sikeresen hatnak. Az iskola, Szolnok belvárosában a Baross út és Petőfi útsarkán fekszik. Az épület és a mellette lévő akácfák 2016-ben ünnepelték születésük 55. évfordulóját. Azóta szinte összeszámlálhatatlanul sok ember járt a falai között. Igaz, ezen főépületen túl ma is, és évtizedekkel ezelőtt is több oktatási-gyakorlati bázisra indultak tanulók, tanárok kora reggelente.

A kezdetektől 1989-ig

A gyökerek az 1884.évi ipartörvény idejére esnek. Szolnok fejlődő gazdasági érdeke hívta létre a Szapáry úton lévő – kezdetben szerény létszámú- Tanonciskolát. Ezen országos képzési szint működését módosította, a kor követelményeihez igazította az 1922.évi XII. törvény. AZ 1936.évi VII. törvény pedig elrendelte belépési feltételként az elemi iskola VI. osztályának sikeres elvégzését. Szolnokon az Iparostanonc Iskola 1920-ban költözött a Petőfi utcába. A II. világháború után az 1949.évi IV. törvény egységes szervezetbe szervezte az ipari szakmunkás-képzést, melynek neve ipari tanuló iskola, a növendék pedig ipari tanuló. Ez a képzés az általános iskolanyolcadik osztályának elvégzésére épült. Közben az iskola 1954-ben felvette Petőfi Sándor nevét, akinek szellemiségéből a mai napig táplálkozik. 1961-ben felépült az új, modern 12 tantermes iskola a kicsiny régi mellett, szanált épületek helyén. A kornak megfelelően számot viselt (605.) és az ipari munkásság utánpótlásának képzésére szolgált. A közel 3000 fős tanulólétszám több mint ötven féle szakmai képzést kapott a fémipar, építőipar, faipar, húsipar, ruhaipar, papírgyártás, szolgáltatóipar terén. 1973-ban kettévált az iskola. A fémipari szakmák a város másik részén lévő új épületbe költöztek. Változás történt a névhasználatban is: 633.sz. Petőfi Sándor Ipari Szakmunkásképző Intézet lett az új nevünk (közkeletűen „hatharminchármas”). A 70-es és 80-as években tovább emelkedett a tanulók létszáma, így 1988-ban újabb költözés várt az iskola, főleg női szakmákat tömörítő részére. AZ Áchim András útra kerültek a ruhaipari, húsipari szolgáltató (fodrász, kozmetikus) szakmák. Ennek következtében a faipari és az építőipari képzés maradt nálunk. A nevelési célokban, feladatokban a hagyományrendszer nem változott.

Képzési profil a 90-es évek elején

       A jelölt időszakban a faipari szakközépiskolás képzést 1990-től felváltja a faipari technikum. A szakmunkás képzést a következő szakmák alkotják:bútorasztalos, épületasztalos, ács-állványozó, kőműves, szobafestő- mázoló-tapétázó, fényező, épületburkoló, műkőkészítő,padlóburkoló, vasbetonkészítő. 1986 óta intézetünkben folyik a Szakmunkások Szakközépiskolája levelező tagozat érettségi kimeneti szintű oktatása is. Az ipari szerkezet 1991-1992-ben történt hirtelen és gyökeres átalakulása alapjaiban érintette a gyakorlati oktatás helyzetét. A korábbi szakmunkásképzést támogató bázisvállalatok (ÁÉV, SZOTÉV, Bútorgyár) egy időben történt tönkremenetel, megszűnése válságos helyzetet idézett elő a szakképzésben. Saját tanműhelyek hiányában az ellehetetlenülés veszélye fenyegette az iskolát. hisz az 1991-92-es tanévben 655 tanulónak kellett gyakorlati oktatási helyet biztosítani. A megoldás többirányú és néhány évig elhúzódó folyamat volt. A pénz és anyagi értékek előteremtéséhez központi és decentralizált szakképzési alapok pályázatával, önkormányzati támogatással, iskolai önerős munkával sikerült hozzájutni. A Szolnok Megyei Állami Építőipari Vállalattól 1991. decemberében megvásárolta bázistelepének Sárkány útra néző 1200 m2-es régi, lepusztult tanműhelyét. A következő években szinte teljes átalakítással sikerült kialakítani, felszerelni faipari és többségében építőipari képzést szolgáló tanműhelykomplexumot ebédlővel, öltözőkkel, raktárakkal egyaránt. Ezzel párhuzamosan a Petőfi úton rendkívül nagy akarattal, ráfordítással tanulói- tanári-oktatói munkával épült a Faipari Tanműhely. 1992-re készültek el a 800 m2-es kézi és a 200 m2-es gépi műhelyek. A nagyüzemi gyakorlati oktatást felváltotta a műhelyrendszerű oktatás, ahol a szakmai képzés 3 kézi és 2 korszerűen felszerelt gépi műhelyben történik.

Az elméleti oktatás területén bekövetkező tartalmi-szervezeti változások

       Intézményünk állami feladatként ellátó alaptevékenységéről – a kimeneti és átjárhatósági szintekkel egybevetve – elmondható, hogy a 90-es évek elején nagymértékben bővült, igazodott a városi és térségi munkaerő piaci kívánalmaihoz. 1994-től elkezdődött a 4 éves (2+2) éves szakmunkásképzési beindítása. A Szakképzési Törvényben előírtak alapján OKJ szerinti beiskolázással történik az oktatás a NAT követelményrendszerét figyelembe véve. Szintén 1994-ben sikerült egy PHARE-pályázatot nyernie iskolánknak, így bekapcsolódhattunk a szakképző iskolák szakközépiskolai felzárkóztatását célzó országos programba. Építőipari szakterületen pályáztunk és dolgoztunk át erre a modellre világbanki tanterveket. 1995. szeptemberben indult az első magasépítő technikus osztályunk. Ez nagyobb létszámot érintve 1993-ban kezdődött, amikor 2 osztállyal elindulhatott a Szakmunkások Szakközépiskolája két éves intenzív tagozata. Ez a tagozat a levelező mellett lehetőséget ad az érettségi bizonyítvány megszerzésére. A tanulók általános műveltséget szerezhetnek (földrajz, biológia, számítástechnika, idegen nyelv, vállalkozási ismeretek), de az érettségi tárgyakat nagyobb óraszámban tanulják. Ez igen népszerű oktatási forma, mely lehetőséget ad a jól tanuló szakmunkásoknak a továbblépésre. A város más szakiskoláiból is nagy létszámban jelentkeztek tanulók. Az érettségizetteknek továbbhaladási lehetőség a főiskola. 1995. óta kihelyezett tagozatként iskolánk ad helyet a Janus Pannonius Tudomány Egyetem Pollack Mihály Műszaki Főiskola műszaki oktatási képzésének. A hallgatóknak csak a felvételit és az államvizsgát kell letenniük az anyaiskolában. Több tanulónk végzett már úgy, hogy ebbe az iskolába járt szakmunkásként, itt tett érettségi vizsgát és a főiskolai konzultációi is a „Petőfiben” voltak. Ez évekre átszámítva 9. ill. 10 év is lehet.

Az iskola működésének főbb folyamati 1996-tól napjainkig

       1996-ban nagy változás történt az iskola életében. Szolnok Város Önkormányzata összevonta az iskolát a részben hasonló képzési profilú Vízügyi Szakközépiskolával. Szintén ez az eljárás történt meg a 605. sz. Szakmunkásképző és a Gépipari Szakközépiskola esetében. Az összevonást követően jött létre a mai, egyben az oktatási területeket is magában foglaló igen hosszú elnevezése. Szolnok Város Önkormányzata 2008. július 1-jétől újabb iskola összevonást hajtott végre, melynek következtében létrejött a Szolnoki Műszaki Szakközép – és Szakiskola öt tagintézménnyel, amely a mai napra négy tagintézménnyé alakult, és amelyek a mai napig léteznek. 2015. július 1-jétől létrejött a Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum, melynek egyik iskolájaként működünk. Az iskola munkatársainak és tanulóinak nagy örömére újra felvehette az intézmény Petőfi Sándor nevét. A képzési területek és helyek nem változtak, az iskola közös pedagógiai-gazdasági irányítás alá került. A tagintézmények őrzik egyéni arculatukat, hagyományaikat, de azért egyre közelebb kerül egymáshoz a tanulóifjúság és a tanári karok is. Ezek színterei a közös rendezvények, áttanítások. Egy iskola értékét minden korban alapvetően az határozza meg, hogy milyen emberek tartózkodnak nap, mint nap falai között. A változás okai közé tartozik, hogy a diákok lejárt idejük után elballagnak, de talán ugyanez mondható el a tanárokról is. Számtalan mutatóval lehet mérni az eredményességet, sikereket, kudarcokat. Az iskola életére direkt és indirekt hatással van gazdaság – társadalom – politika – kultúra országos és helyi szinten egyaránt. Ugyanakkor az iskola jelez, üzen a családnak, a társadalomnak egyaránt.

 

A legfontosabb azonban a szellemiség, amely ott marad a kilépő fiatal lelkületében és végigkíséri egész életében.

 

2015. 09. 10. Siposné Sós Tünde: A Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Petőfi Sándor Építészeti és Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának története és helye a magyar köznevelés rendszerében.


Partnereink

SZC logo

Szolnoki Szakképzési Centrum


Szolnoki SZC Petőfi Sándor Technikum és Szakképző Iskola

5000 Szolnok, Petőfi utca 1.

Telefon: +36-56/420-203 vagy +36-20/533-0342

E-mail: petofi@szolmusz.hu

OM azonosító: 203056/005

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2021/000758


2024Szolnoki SZC Petőfi Sándor Technikum és Szakképző Iskola